2008 (2003) Gushu Ye Sheng (Wild) Farmer’s 农民茶 Liu Bao Tea,250g Basket

2008 (2003) Gushu Ye Sheng (Wild) Farmer’s 农民茶 Liu Bao Tea,250g Basket

Regular price $94.00 Sale

Category: Hei Cha

Region: Liubao Town, Cangwu County, Guangxi Province

Type: Liu Bao Tea 六堡茶

Product: 2008 Betelnut Fragrance Liubao

Grade: Ancient Wild Tea (Aprox. 100yr old trees) 

Original Package: 15kg/Box

Production Date: March 2003