ALL ITEMS ARE STOCKED AND SHIPPED FROM CALIFORNIA, USA.

Wuyi & Phoenix Tea Box Sampler

Regular price $20.00 Sale

Contents:

10g Shui Xian (Wuyi yancha)
10g Bei dou (Wuyi yancha)
10g Mei zhan (Wuyi yancha)
10g Ya Shi Xiang (Phoenix Dancong)
10g Ba Xian (Phoenix Dancong)
10g Mi Lan Xiang (Phoenix Dancong)