2002 Ye Sheng (Wild) Liu Bao ‘803’ 500g Basket

Customer Reviews

Based on 3 reviews Write a review

2002 Ye Sheng (Wild) Liu Bao ‘803’ 500g Basket

Prix régulier €111,95 Solde

2002 Artisanal Wild Liu Bao tea from Wuzhou.  

Quantity: 500g Basket

Aged: 17 years (15 years in Guangxi)

Profile: Nice wood fragrance with betel nut